Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010

Τα μέρη του λόγου1. Τα άκλιτα

 Επιρρήματα

Α ) Τοπικά : μέσα, έξω, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, ψηλά, χαμηλά, εδώ, εκεί, πουθενά, εμπρός, πίσω, δίπλα, μακριά, κοντά, πλάι, απέναντι, ανάμεσα, γύρω, παντού, …
 Β )Χρονικά : τώρα, αμέσως, σε λίγο, αργότερα, συνέχεια, συνεχώς, πάντα, ποτέ, σήμερα, αύριο…
 Γ )Τροπικά : ωραία, άσχημα, κακά, καλά, ευτυχώς, δυστυχώς, απότομα, ξαφνικά, σιγά, ήρεμα….
 Δ ) Ποσοτικά : πολύ, λίγο, ελάχιστα, καθόλου, τόσο, περισσότερο, λιγότερο, περίπου, σχεδόν, διόλου, αρκετά .
 Ε ) Βεβαιωτικά : βέβαια, βεβαίως, ασφαλώς, ναι, μάλιστα .
ΣΤ ) Αρνητικά : όχι, μη(ν), δε(ν), όχι βέβαια .
Ζ ) Διστακτικά : ίσως, πιθανόν, άραγε, τάχα, τάχατε, δήθεν


Προθέσεις
Μονοσύλλαβες : με, σε, για, συν, ως, προς, προ, εκ, εν, εις
Δισύλλαβες : ανά, αντί, από, διά, χωρίς, επί, κατά, παρά, περί, υπέρ, υπό, χωρίς .

Σύνδεσμοι
Α ) Αιτιολογικοί : αφού, γιατί, επειδή .
Β ) Αντιθετικοί : αλλά, αν και, ενώ, μα, μολονότι, μόνο, όμως, παρά, ωστόσο
Γ ) Διαχωριστικοί : είτε, ή
Δ ) Διστακτικοί : μη(ν), μήπως
Ε ) Ειδικοί : ότι, που, πως
ΣΤ ) επεξηγηματικός : δηλαδή
Ζ ) Συγκριτικός : παρά
Η ) Συμπερασματικοί : άρα, επομένως, λοιπόν, ώστε
Θ ) Συμπλεκτικοί : και (κι), μηδέ, μήτε, ουδέ, ούτε
Ι ) Τελικοί : να, για να
ΙΑ ) Υποθετικοί : άμα, αν (εάν), σαν
ΙΒ ) Χρονικοί : άμα, αφού, αφότου, ενώ, καθώς, κάθε που, μόλις, όποτε, όσο που, όταν, πριν, προτού, σαν, ωσότου, ώσπου

Επιφωνήματα

Εύγε! Μπράβο! Χα χα! Μακάρι! Άμποτε! Είθε! Οχ! Αχ! Όχου! Αλίμονο! Αλί! Ποπό! Μπα! Χμ! Άιντε! Αλτ! Στο! Μαρς! Α! ο! ε! ου! Ουφ! Πα πα πα!


2. Τα κλιτά
Άρθρα
Α) οριστικό άρθρο: ο, η, το
Β) αόριστο άρθρο: ένας, μία ένα
Ουσιαστικά
Επίθετα
οι λέξεις που μας δείχνουν τι λογής είναι το κάθε ουσιαστικό που συνοδεύουν και έχουν τρία γένη
(Π.χ. Ο καλός(επίθετο) μαθητής(ουσιαστικό) ή Ο μαθητής(ουσιαστικό) είναι καλός(επίθετο)).
Αντωνυμίες
Είναι οι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονόματα (ονοματικές φράσεις) και κάνουν την ίδια δουλειά με αυτές.
είναι οχτώ ειδών:
1) Προσωπικές ; εγώ, εσύ αυτός,
μου, σου, του, με, σε, το (ν ) , τη (ν) (αδύναμος τύπος)
2) Κτητικές : δικός, δική , δικό μου, σου, του
3) Αυτοπαθής : ο εαυτός μου, ο εαυτός σου, ο εαυτός του
4) Οριστικές ; ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο,
μόνο, μόνη, μόνο
5) Δεικτικές : αυτός, -ή, -ό.
εκείνος, -η, -ο,
τούτος, -η, -ο, τέτοιος, -α,-ο
6) Αναφορικές: ο οποίος, -α,-ο, που, ό,τι
7) Ερωτηματικές: ποιος, -α,-ο,
πόσος, -η,-ο (τίνος;)
8) Αόριστες : ένας, μία ένας,
κάποιος, -α, -ο
κάθε, καθένας, καθεμία, καθένα
κανένας, καμία, κανένα
μερικοί, μερικές, μερικά
κάμποσος, κάμποση, κάμποσο,
άλλος, άλλη, άλλο
τίποτα, κάθε, καθετί

Ρήματα 

είναι οι λέξεις που φανερώνουν ότι κάτι κάνω ή κάτι παθαίνω ή βρίσκομαι σε μία κατάσταση π.χ. παίζω, λερώνομαι, κοιμάμαι
Έχουν 2 συζυγίες (α΄συζυγία σε –ω, -ομαι – β΄συζυγία σε -ώ -ιέμαι, -ούμαι, ώμαι)
Έχουν χρόνους
Έχουν εγκλίσεις Οριστική, Υποτακτική προστακτική
Έχουν απαρέμφατο

Μετοχή
Ενεργητικής φωνής σε –οντας και –ώντας (παίζοντας, τραγουδώντας)
Παθητικής φωνής σε –μένος, μένη, μένο (κλαμένος, βαμμένος)

1 σχόλιο: